Актуално

Категория: Начало
Публикувана на Вторник, 07 Януари 2020


ДЕЛЕГИРАН БЮДЖЕТ

НАЧАЛЕН БЮДЖЕТ ЗА 2019 Г. 

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31 МАРТ

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 30 ЮНИ

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ

 

Публикациите в това меню за 2019 година са в изпълнение на член 290, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищно образование


 

-> ЗАПОВЕД № 365 от 20 май 2019 г.

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЗАЯВИТЕЛ ПО СХЕМА "УЧИЛИЩЕН ПЛОД" И СХЕМА "УЧИЛИЩНО МЛЯКО"

 

 

-> ЦЯЛОТО ОБЯВЛЕНИЕ

за набиране на предложения за доставка на продукти

по схема "Училищно мляко" и схема "Училищен плод"

->ДОКУМЕНТАЦИЯ за предложения за доставка - Приложение №1 към обявлението


  УЧИЛИЩНА ДОКУМЕНТАЦИЯ --> ТУК


ДЕЛЕГИРАН БЮДЖЕТ

НАЧАЛЕН БЮДЖЕТ ЗА 2019 Г. 

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31 МАРТ

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 30 ЮНИ

 

Публикациите в това меню за 2019 година са в изпълнение на член 290, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищно образование


НАЧАЛЕН БЮДЖЕТ ЗА 2018 Г. /утвърден със заповед № РД-098 от 14.03.2018 година на кмета на община Братя Даскалови/

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31 МАРТ

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 30 ЮНИ

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ

 

Публикациите в това меню за 2018 година са в изпълнение на член 290, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищно образование и заповед № РД-295 от 27.06.2017 година на кмета на община Братя Даскалови


УТВЪРДЕН НАЧАЛЕН БЮДЖЕТ ЗА 2017 Г.

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31 МАРТ

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 30 ЮНИ

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ

Публикациите в това меню за 2017 година са в изпълнение на член 290, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищно образование и Заповед № РД-295 от 27.06.2017 година на Кмета на община Братя Даскалови


Публикациите в това меню са в изпълнение на т. 28 от ПИСМО-УКАЗАНИЕ на МОН, относно прилагане системата на делегирани бюджети през 2016 година

 УТВЪРДЕН НАЧАЛЕН БЮДЖЕТ ЗА 2016 Г.
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31 МАРТ
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 30 ЮНИ
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ

Публикациите в това меню са в изпълнение на т. 28 от ПИСМО-УКАЗАНИЕ на МОН, относно прилагане системата на делегирани бюджети през 2015 година

 УТВЪРДЕН НАЧАЛЕН БЮДЖЕТ ЗА 2015 Г.
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31 МАРТ
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 30 ЮНИ
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ
 
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2014 Г.

в изпълнение на т. 28 от ПИСМО-УКАЗАНИЕ на МОН, относно прилагане системата на делегирани бюджети през 2014 година

По дейности: 1322, 1318, 713 и 322

 


 

 

 

Занимания по интереси

Категория: Начало
Публикувана на Понеделник, 16 Септември 2019

ПРАВИЛА за организиране и провеждане на дейностите за занимания по интереси през учебната 2019/2020 година


Заповед № 75 от 9 октомври 2019 г. на директора на училището относно:

1. Определяне на групи и техните въководители  за определяне ръководители и график

2. Утвърждаване на програва и график на ръководителите на групи за провеждане на заниманията по интереси


Училищна програма за занимания по интереси


График за провеждане на занимания по интереси през учебната 2019/2020 година


График за провеждане на допълнителни учебни часове за занимания по интереси с ученици от уязвимите групи през учебната 2019/2020 година


 

 

Обучение и възпитание

Категория: Начало
Публикувана на Понеделник, 16 Септември 2019

ЗАПОВЕДИ НА МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА


 

  ВАКАНЦИИ И НЕУЧЕБНИ ДНИ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА


 ·        Стратегия за развитие на училището с приложени към нея планове за действие и финансиране;

·        Правилник за дейността на училището

·        Училищни учебни планове за учениците през учебната 2019/2020 година

·        Форми на обучение

·        Годишен план за дейността на училището

·        Мерки за повишаване качеството на образованието

·        Програма за превенция на ранното напускане на училище

·        Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи

·        Занимания по интереси

·        Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния ден

·        Спортни дейности от определените по чл. 92, ал. 1 от ЗПУО

-  План за действие в изпълнение на Националната стратегия за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система (2013-2020) за учебната 2019/2020 година

План на методическото обединение на учителите от начален етап

-  План на методическото обединение на учителите от прогимназиален етап

План за квалификационната дейност през учебната 2019/2020 година


 ГРАФИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА


·       Организация на учебния ден през учебната 2019/2020 година

·       Правилник за пропускателния режим

 ·      Програмна система за развитие на подготвителната група

·       Етичен кодекс на училищната общност

·       Система за взаимодействие между учители, ученици и техните лични лекари

·       Инструктаж на педагогическите специалисти за задължително консултиране и начин на взаимодействие с медицинско лице, в случай на инцидент в образователната институция

 

 

 

 

Безопасност на движението по пътищата

Категория: Начало
Публикувана на Понеделник, 16 Септември 2019

 

УЧИЛИЩНА КОМИСИЯ

ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА /БДП/

за учебната 2019/2020 година е определена

със Заповед № 481 от 2 сепнември 2019 година на директора на училището и е в състав:

 

Председател: Радостина Петкова - старши учител в начален етап;

 

Членове: 1. Евгени Стоянов - старши учител в прогимназиален етап;

 

2. Мариана Петкова - старши учител в начален етап. ;


План на училищната комисия по БДП    ->ТУК<-


 

 

Празничен календар

Категория: Начало
Публикувана на Понеделник, 16 Септември 2019

 •  16 септември - Откриване на учебната 2019/2020 година
 • 26 септември - Европейски ден на спорта
 • 1 ноември - Ден на народните будители
 • 21 ноември - Ден на християнското семейство
 • Коледа и Нова година
 • 3 март - Национален празник
 • Празник на буквите
 • 9 май - Ден на Европа
 • 24 май - Празник на българската просвета и култура и на славянската писменост и патронен празник
 • юни - Участие във фестивал "Отворено сърце" гр. Велико Търново
 • Закриване на учебната година

Подкатегории