Занимания по интереси

Категория: Начало
Публикувана на Петък, 07 Октомври 2022

УЧЕБНА 2022/2023 ГОДИНА

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, с. Черна гора стартира кампанията за организиране на заниманията по интереси с учениците от I до VII клас, съгласно Наредбата за приобщаващото образование.

 В края на м. септември 2022 година се извърши анкетно проучване сред учениците от І- VII клас.

 След обобщаване на резултатите от анкетното проучване идентифицирахме интересите на учениците.

На Педагогически съвет се обсъдиха възможностите за групи по интереси, които училището ще предложи за учебната 2022/2023 година.

Според желанията на учениците, в училището ни ще се провеждат следните занимания по интереси /ЗИ/ за учениците от І-ви до VII-ми клас:

клуб „Млад природолюбител“, клуб „Фолклор на етносите - Ромски фолклор“, клуб „Магията на информационните технологии“, ателие „Цветна палитра“ и вокална група „Щурче“.


ПРАВИЛА за организиране и провеждане на дейностите за занимания по интереси през учебната 2022/2023 година


Заповеди на директора на училището относно:

1. Определяне на групи и техните ръководители

2. Утвърждаване на програма и правила за организиране и провеждане на заниманията по интереси


Училищна програма за занимания по интереси /по Наредбата за приобщаващо образование, национално финансиране/


График за провеждане на занимания по интереси през учебната 2022/2023 година

 

 

____________________________________________________

УЧЕБНА 2021/2022 ГОДИНА

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, с. Черна гора стартира кампанията за организиране на заниманията по интереси с учениците от I до VII клас, съгласно Наредбата за приобщаващото образование.

 В края на м. септември 2021 година се извърши анкетно проучване сред учениците от І- VII клас.

 След обобщаване на резултатите от анкетното проучване идентифицирахме интересите на учениците.

На Педагогически съвет се обсъдиха възможностите за групи по интереси, които училището ще предложи за учебната 2021/2022 година.

Според желанията на учениците, в училището ни ще се провеждат следните занимания по интереси /ЗИ/ за учениците от 1-ви до 7-ми клас:

 клуб „Млад природолюбител“, клуб „Млад спортист“, клуб „Фолклор на етносите- Ромски фолклор“, клуб „Магията на информационните технологии“, ателие „Цветна палитра“, вокална група „Щурче“.


ПРАВИЛА за организиране и провеждане на дейностите за занимания по интереси през учебната 2021/2022 година


Заповед на директора на училището относно:

1. Определяне на групи и техните ръководители 

2. Утвърждаване на програма и график на ръководителите на групи за провеждане на заниманията по интереси


Училищна програма за занимания по интереси /по Наредбата за приобщаващо образование, национално финансиране/


График за провеждане на занимания по интереси през учебната 2021/2022 година


 ____________________________________________________

УЧЕБНА 2020/2021 ГОДИНА

ПРАВИЛА за организиране и провеждане на дейностите за занимания по интереси през учебната 2020/2021 година


Заповед на директора на училището относно:

1. Определяне на групи и техните ръководители 

2. Утвърждаване на програма и график на ръководителите на групи за провеждане на заниманията по интереси


Училищна програма за занимания по интереси


График за провеждане на занимания по интереси през учебната 2020/2021 година


 ____________________________________________________

УЧЕБНА 2019/2020 ГОДИНА

ПРАВИЛА за организиране и провеждане на дейностите за занимания по интереси през учебната 2019/2020 година


Заповед № 75 от 9 октомври 2019 г. на директора на училището относно:

1. Определяне на групи и техните ръководители  за определяне ръководители и график

2. Утвърждаване на програва и график на ръководителите на групи за провеждане на заниманията по интереси


Училищна програма за занимания по интереси


График за провеждане на занимания по интереси през учебната 2019/2020 година


График за провеждане на допълнителни учебни часове за занимания по интереси с ученици от уязвимите групи през учебната 2019/2020 година


 

 

Актуално

Категория: Начало
Публикувана на Четвъртък, 06 Октомври 2022


ДЕЛЕГИРАН БЮДЖЕТ

НАЧАЛЕН БЮДЖЕТ ЗА 2022 Г.

 ->ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА, СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА КЪМ 31 МАРТ 2022 Г.

 

->ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА, СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА КЪМ 30 ЮНИ 2022 Г.

 

->ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА, СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2022 Г.

 

Публикациите в това меню за 2022 година са в изпълнение на член 290, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищно образование


НАЧАЛЕН БЮДЖЕТ ЗА 2021 Г.

->ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА, СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА КЪМ 31 МАРТ 2021 Г.

->ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЕС /проекти/ ПО КСФ КЪМ 31 МАРТ 2021 Г.

 

->ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА, СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА КЪМ 30 ЮНИ 2021 Г.

->ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЕС /проекти/ ПО КСФ КЪМ 30 ЮНИ 2021 Г.

 

->ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА, СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2021 Г.

->ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЕС /проекти/ ПО КСФ КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2021 Г.

 

->ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА, СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2021 Г.

->ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЕС /проекти/ ПО КСФ КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2021 Г.

 


НАЧАЛЕН БЮДЖЕТ ЗА 2020 Г. 

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31 МАРТ

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 30 ЮНИ

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ

 

Публикациите в това меню за 2020 година са в изпълнение на член 290, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищно образование


 НАЧАЛЕН БЮДЖЕТ ЗА 2019 Г. 

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31 МАРТ

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 30 ЮНИ

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ

 

 Публикациите в това меню за 2019 година са в изпълнение на член 290, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищно образование


НАЧАЛЕН БЮДЖЕТ ЗА 2018 Г. /утвърден със заповед № РД-098 от 14.03.2018 година на кмета на община Братя Даскалови/

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31 МАРТ

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 30 ЮНИ

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ

 

Публикациите в това меню за 2018 година са в изпълнение на член 290, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищно образование и заповед № РД-295 от 27.06.2017 година на кмета на община Братя Даскалови


УТВЪРДЕН НАЧАЛЕН БЮДЖЕТ ЗА 2017 Г.

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31 МАРТ

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 30 ЮНИ

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ

Публикациите в това меню за 2017 година са в изпълнение на член 290, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищно образование и Заповед № РД-295 от 27.06.2017 година на Кмета на община Братя Даскалови


Публикациите в това меню са в изпълнение на т. 28 от ПИСМО-УКАЗАНИЕ на МОН, относно прилагане системата на делегирани бюджети през 2016 година

 УТВЪРДЕН НАЧАЛЕН БЮДЖЕТ ЗА 2016 Г.
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31 МАРТ
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 30 ЮНИ
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ

Публикациите в това меню са в изпълнение на т. 28 от ПИСМО-УКАЗАНИЕ на МОН, относно прилагане системата на делегирани бюджети през 2015 година

 УТВЪРДЕН НАЧАЛЕН БЮДЖЕТ ЗА 2015 Г.
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31 МАРТ
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 30 ЮНИ
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ
 
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2014 Г.

в изпълнение на т. 28 от ПИСМО-УКАЗАНИЕ на МОН, относно прилагане системата на делегирани бюджети през 2014 година

По дейности: 1322, 1318, 713 и 322

 


 

 

 

Безопасност на движението по пътищата

Категория: Начало
Публикувана на Сряда, 29 Септември 2021

 ->ПЛАН-ПРОГРАМА ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА<-


УЧИЛИЩНА КОМИСИЯ

ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА /БДП/

за учебната 2021/2022 година е определена със Заповед № 503 от 1 септември 2021 година на директора на училището и е в състав:

 Председател: Радостина Петкова - ресурсен учител;

 Членове: 1. Евгени Стоянов - старши учител в прогимназиален етап;

 2. Мариана Петкова - старши учител в начален етап.


График за провеждане на часовете по БДП за учениците от I-VII класове     ->ТУК<-


График за провеждане на педагогическите ситуации по тематична област "БДП"       ->ТУК<-


-> ОТЧЕТ по БДП за учебната 2020/2021 година


ИНФОРМАЦИЯ за дейността по БДП през учебната 2020/2021 година

 В началото на учебната 2020/2021г. на заседание на педагогическия съвет бе приет план на УК БДП.

Със заповед на Директора бе утвърден график за извеждане на часовете по БДП в часа на класа.

На всеки клас бяха раздадени новозакупени актуални  работни тетрадки и методически материали по БДП.

 С родителите на децата от ПГ и учениците от І клас се уточниха безопасните маршрути от дома им до училище и обратно и начина на прибиране.

Във връзка с писмо, относно срещи с униформен служител от сектор „ Пътна полиция“- ОД МВР ,гр.Ст.Загора за безопасност на движението по пътищата, са подадени дати за изнасяне на кратки беседи пред учениците от начален и прогимназиален етап.

През месец ноември се проведе Празник по БДП и бе отбелязан Световния ден за възпоменание за жертвите на ПТП.

Относно мерки и действия по БДП през зимния сезон, празниците, коледната и зимната ваканция и периода на дистанционното обучение,,директорът  на училището извърши инструктаж на учениците. Същият бе насочен към поведението на децата учениците, като участници- пешеходци при усложнени метеорологични и пътни уловия /снеговалеж, мокри,хлъзгави и заледени участъци/ и др..

Във връзка с отбелязването на Световния ден за възпоменание за жертвите на ПТП и Празник БДП, през месец ноември се създаде организация за провеждане на следните дейности:

Изложба-конкурс за детски рисунки  Аз и светофарът- мой приятел... ПРОЧЕТИ ПОВЕЧЕ


 

 

 

Обучение и възпитание

Категория: Начало
Публикувана на Сряда, 14 Септември 2022

ЗАПОВЕДИ НА МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА  ВАКАНЦИИ И НЕУЧЕБНИ ДНИ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА


 ·        Стратегия за развитие на училището с приложени към нея планове за действие и финансиране;

·        Правилник за дейността на училището

·        Училищни учебни планове за учениците през учебната 2022/2023 година

·        Форми на обучение

·        Годишен план за дейността на училището

·        Мерки за повишаване качеството на образованието

·        Програма за превенция на ранното напускане на училище

·        Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи

·        Занимания по интереси

·        Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния ден

·        Спортни дейности от определените по чл. 92, ал. 1 от ЗПУО

·       Декларация за работното време на директора

План за действие в изпълнение на Националната стратегия за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система (2013-2020) за учебната 2022/2023 година

-  План на методическото обединение на учителите от начален етап през учебната 2022/2023 година

План на методическото обединение на учителите от прогимназиален етап през учебната 2022/2023 година

План за квалификационната дейност през учебната 2022/2023 година

 


 ГРАФИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА


·       Организация на учебния ден през учебната 2022/2023 година

·       Правилник за пропускателния режим

 ·      Програмна система за развитие на подготвителната група

·       Етичен кодекс на училищната общност

·       Инструктаж на педагогическите специалисти за задължително консултиране и начин на взаимодействие с медицинско лице, в случай на инцидент в образователната институция

 

 

 

 

Празничен календар

Категория: Начало
Публикувана на Вторник, 14 Септември 2021

 •  15 септември - Откриване на учебната 2021/2022 година
 • 26 септември - Европейски ден на спорта
 • 1 ноември - Ден на народните будители
 • 21 ноември - Ден на християнското семейство
 • Коледа и Нова година
 • 3 март - Национален празник
 • Празник на буквите
 • 9 май - Ден на Европа
 • 24 май - Празник на българската просвета и култура и на славянската писменост и патронен празник
 • юни - Участие във фестивал "Отворено сърце" гр. Велико Търново
 • Закриване на учебната година

Подкатегории