Проекти и национални програми

Категория: Проекти Публикувана на Четвъртък, 01 Октомври 2020

 

УЧЕБНА 2020/2021 ГОДИНА

-> ЗАПОВЕД ОТНОСНО УЧИЛИЩЕН ЕКИП ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА

-> ЗАПОВЕД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ГРУПИТЕ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ ПО ПРЕДМЕТИ И ТЕХНИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ

-> ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ ЧАСОВЕТЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА


УЧЕБНА 2019/2020 ГОДИНА

-> ЗАПОВЕД ОТНОСНО УЧИЛИЩЕН ЕКИП ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА

-> ЗАПОВЕД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ГРУПИТЕ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ ПО ПРЕДМЕТИ И ТЕХНИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ

-> ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ ЧАСОВЕТЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА


 

 

ПРОЕКТ BG05M2OP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“(АПСПО)                          

  ->ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА<-

____________________________

Учебна 2020/2021 година

-> ЗАПОВЕД относно определяне на група, ръководител, брой деца и утвърждаване на програма и график

-> ГРАФИК на групата

_______________________________

Учебна 2019/2020 година

 

-> ЗАПОВЕД относно определяне на група, ръководител, брой деца и утвърждаване на програма и график

-> ГРАФИК на групата


 

 ГРАФИЦИ ПО ПРОЕКТИ:

УЧЕБНА 2019/2020 ГОДИНА:

- ГРАФИК на групата по проект ВG05M2OP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“(АПСПО)

- ГРАФИК на групите по проект ВG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех

 


 

Училището ни  се регистрира за участие в Проект BG05M2OP001-2.004-0004 "Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)" – ФАЗА 1, финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. По този проект са предвидени 140 млн. лв. за повишаване на мотивацията за учене на децата и за преодоляване на образователни дефицити. 

Всички училища в страната се включват в проекта, като планират до 85 часа за дейности по интереси и до 75 часа за преодоляване на образователни дефицити, а всеки ученик може да се включи в до 3 дейности по интереси. 

Ръководството на нашето училище се допита до учениците за желаните извънкласни дейности, а учителите идентифицираха тези от тях, които имат нужда от допълнителна подкрепа. 
На сайта и на страницата ни във фейсбук ще ви запознаем с възможностите, които предлагат вече сформираните групи по интереси. 

През месец ноември 2016 година стартира и ФАЗА 2. В нашето училище се сформираха общи 9 групи - 4 за занимания по интереси и 5 за преодоляване на обучителни затруднения. 

ТУК МОЖЕ ДА ВИДИТЕ ПУБЛИЧНОСТТА НИ ПО ПРОЕКТА В НАШИЯ САЙТ, А ТУК - ВЪВ facebook.

 


ТУК МОЖЕ ДА ВИДИТЕ ПУБЛИЧНОСТТА НИ ПО ПРОЕКТ "УСПЕХ"


 

 

 МОЖЕ ДА ПОЛУЧИТЕ ПЪЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ПРОЕКТА КАКТО И ДА РАЗГЛЕДАТЕ СНИМКИ


 

 

ТУК МОЖЕ ДА РАЗГЛЕДАТЕ ЦЯЛАТА ДИПЛЯНКА

 


 

Общи и специфични цели на Схемата "Училищен плод"

   Грижата за здравето на децата е основополагащо начало, това е основната цел, която е заложена в прилагането на схема „Училищен плод” в Република България.
   Общата цел на схемата за предлагане на плодове в училищата е да се осигури юридическа и финансова рамка за трайно увеличаване на делът на плодовете и зеленчуците в храненето на децата, особено във възрастта, когато се оформят хранителните им навици, да повиши тяхната осведоменост за сектора на плодовете и зеленчуците, както и да развие навиците им за здравословно хранене. В България над 20% от децата имат наднормено тегло, като над 14 на сто от тях имат свръхтегло, а между 6 и 7% страдат от затлъстяване. Основна превантивна мярка в борбата срещу затлъстяването сред децата трябва да бъде ежедневната консумация на 400 грама разнообразни зеленчуци и плодове  – оптимален прием, препоръчван от Световната здравна организация.
 
   Специфичните цели на схемата са да се прекрати тенденцията за ниска консумация на плодове и зеленчуци, да се повиши в дългосрочен план консумацията на плодове и зеленчуци сред децата, да се създадат и насърчат здравословни хранителни навици, които децата да запазят и като възрастни. Предоставя се възможност на значителен брой деца в училищна възраст да консумират плодове и зеленчуци, като по този начин се осигуряват равни възможности за всички деца и подпомага социалното сближаване.
 
   Това е инвестиция, която в бъдеще ще спомогне за намаляване на разходите за здравеопазване, произтичащи от небалансирано хранене, както и ще осигури високо равнище на закрила на човешкото здраве.

ПЛОДОВЕТЕ - ВКУСНИ И ПОЛЕЗНИ

 


 

Видове обучения и квалификации на педагогическите специалисти по проект BG 051PO001-3.1.03 „Квалификация на педагогическите специалисти” по ОП РЧР

 I. Едногодишно специализирано обучение във висши училища за придобиване на:
I.1. допълнителна квалификация учител по чужд език
I.2. допълнителна квалификация ПУНУП
I.3. допълнителна квалификация учител по информатика и информационни технологии
I.4. професионална квалификация учител
ІІ. Квалификация и мотивация на педагогически специалисти, доказали своите професионални качества
ІІ.1. Насърчаване и подкрепа на професионално развитие на изявени педагогически специалисти по направления
ІІ.2. Специализирана квалификация в институции, предлагащи международно признати сертификати:
ІІІ. Повишаване квалификацията на педагогическите специалисти:
III.1. за работа в групите за задължителна предучилищна подготовка
ІІІ.2. за работа в интеркултурна среда
III.3. за работа с деца и ученици със СОП
III.4. за оценяване постиженията на учениците
III.5. за превенция на училищното насилие, агресията и други.
III.6. педагогически специалисти, заемащи нова за системата на народната просвета длъжност, както и връщащи се след продължителен отпуск (повече от две учебни години) или след прекъсване на учителския стаж по специалността повече от две учебни години
ІV. Повишаване квалификацията на помощник-директори и директори
IV.1. помощник-директори по учебната дейност в страната
IV.2. директори на детски градини и новоназначени директори на училища за работа с делегирани бюджети

Таблица за основните дейности, свързани с обучения и квалификации на педагогическите специалисти по проект BG 051PO001-3.1.03 „Квалификация на педагогическите специалисти” по ОП РЧР