Графици

Категория: За родителите Публикувана на Вторник, 17 Септември 2019

ГРАФИК  ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА


ГРАФИК  ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА В ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА


ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ГРАЖДАНСКА ЗАЩИТА ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА


ГРАФИК  ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНТРОЛНИ И КЛАСНИ РАБОТИ ЗА ПЪРВИЯ СРОК НА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА


ГРАФИК  ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЧАСА ЗА КОНСУЛТИРАНЕ НА РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ И РАБОТА СЪС ЗАДЪЛЖИТЕЛНА УЧИЛИЩНА ДОКУМЕНТАЦИЯ


ГРАФИК  ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЧАСА ЗА КОНСУЛТИРАНЕ НА РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ И РАБОТА СЪС ЗАДЪЛЖИТЕЛНА УЧИЛИЩНА ДОКУМЕНТАЦИЯ В ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН /ЦДО/


ГРАФИК ЗА ДЕЖУРСТВА НА УЧИТЕЛИТ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА


ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЧАСОВЕТЕ ЗА ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ НА ГРУПИТЕ В ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН /ЦДО/


ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЧАСОВЕТЕ ЗА ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА


ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ ЗА ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ С УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИТЕ ГРУПИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА


ГРАФИК  ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЧАСОВЕТЕ ЗА ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ И ОБУЧИТЕЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИТЕ ГРУПИ ПРЕЗ ВТОРИЯ СРОК НА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА


ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ ПО СПОРТНИ ДЕЙНОСТИ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА


ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ПО ПРЕДМЕТИ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА


ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА


 ГРАФИЦИ ПО ПРОЕКТИ:

- ГРАФИК на групата по проект ВG05M2OP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“(АПСПО)

- ГРАФИК на групите по проект ВG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех