Документи

Категория: За учениците Публикувана на Вторник, 14 Септември 2021

 ·        Стратегия за развитие на училището с приложени към нея планове за действие и финансиране;

·        Правилник за дейността на училището

·        Училищни учебни планове за учениците през учебната 2021/2022 година

·        Форми на обучение

·        Годишен план за дейността на училището

·        Мерки за повишаване качеството на образованието

·        Програма за превенция на ранното напускане на училище

·        Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи

·        Занимания по интереси

·        Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния ден

·        Спортни дейности от определените по чл. 92, ал. 1 от ЗПУО

План за действие в изпълнение на Националната стратегия за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система (2013-2020) за учебната 2019/2020 година

-  План на методическото обединение на учителите от начален етап

План на методическото обединение на учителите от прогимназиален етап

План за квалификационната дейност през учебната 2020/2021 година

Вътрешни правила за организация на квалификационната дейност през учебната 2020/2021 година


 ГРАФИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА


·       Организация на учебния ден през учебната 2021/2022 година

·       Правилник за пропускателния режим

 ·      Програмна система за развитие на подготвителната група

·       Етичен кодекс на училищната общност

·       Инструктаж на педагогическите специалисти за задължително консултиране и начин на взаимодействие с медицинско лице, в случай на инцидент в образователната институция