Графици

Категория: За родителите Публикувана на Понеделник, 06 Февруари 2023

ГРАФИК  ЗА РАБОТА НА УЧИЛИЩНИЯ ПСИХОЛОГ ПРЕЗ ПЪРВИ СРОК НА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА


ГРАФИК  ЗА РАБОТА НА РЕСУРСНИЯ УЧИТЕЛ ПРЕЗ ПЪРВИ СРОК НА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА


ГРАФИК  ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ГРАЖДАНСКА ЗАЩИТА ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА


ГРАФИК  ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНТРОЛНИ И КЛАСНИ РАБОТИ ЗА ВТОРИЯ СРОК НА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА


ГРАФИК  ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЧАСА ЗА КОНСУЛТИРАНЕ НА РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ И РАБОТА СЪС ЗАДЪЛЖИТЕЛНА УЧИЛИЩНА ДОКУМЕНТАЦИЯ


ГРАФИК  ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЧАСА ЗА КОНСУЛТИРАНЕ НА РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ И РАБОТА СЪС ЗАДЪЛЖИТЕЛНА УЧИЛИЩНА ДОКУМЕНТАЦИЯ В ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН /ЦДО/


ГРАФИК ЗА ДЕЖУРСТВА НА УЧИТЕЛИТ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА


ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЧАСОВЕТЕ ЗА ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ НА ГРУПИТЕ В ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН /ЦДО/


ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ ПО СПОРТНИ ДЕЙНОСТИ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА


ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ПО ПРЕДМЕТИ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА


ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА